ERP II

El sistema és multiusuari, multiempresa i està dissenyat per a entorns Client – Servidor, sobre sistemes operatius de la família Windows, utilitzant bases de dades MS Sql el que permet la total integració de les dades amb totes les eines de Microsoft OFFICE.

La funcionalitat del sistema abasta totes les àrees administratives de l’ Empresa, des de la gestió de compres fins la de vendes, passant per tots els passos intermedis com: control de comandes (Proveïdors i Clients), control d’estocs per magatzems, facturació directa o diferida, gestió TPV, control-arqueig de caixes, estadístiques i anàlisi de marges per Producte i Client, comptabilitat general amb gestió pressupostària, analítica i immobilitzat.
La utilització de les bases de dades permeten consultar, en temps real, les dades històriques de qualsevol procés, així com la seva integració en fulls de càlcul, processadors de textos o correus electrònics.

Tota la informació es manté en línia independentment de l’any en que ens trobem, per la qual cosa la realització de comparatius i consultes és molt àgil.

Principals Mòduls:

 • Financer
 • Analític
 • Pressupostari
 • Immobilitzat
 • Aprovisionament
 • Distribució avançada
 • Pressupostos obres i instal.lacions
 • Ordres de treball
 • Producció
 • E-business

S’han desenvolupat especialitzacions sectorials per a:
ferreteries, magatzems de materials de construcció, constructors, majoristes de fusta, distribuïdores, explotacions turístiques.

CRM

Planificar , executar i supervisar les campanyes de màrqueting , així com a optimitzar les interaccions amb els clients en cada punt de contacte ara és més fàcil amb Praxis CRM, l’empresa serà capaç d’identificar les preferències de cada client , personalitzar les propostes i promocions , realitzar un seguiment de cada iniciativa en els diferents canals , atendre de forma ràpida i precisa les consultes i reclamacions.

El Praxis CRM es sustenta més en la cultura de l’organització, en la voluntat de la companyia de estratègicament generar relacions estables i de continuïtat amb els millors clients de la companyia amb el propòsit de maximitzar la seva fidelitat i per tant la facturació per client .

Per a les companyies és fonamental la retenció i fidelització de la cartera de clients i una de les eines més importants per aconseguir-ho és precisament el departament d’atenció al client . Un departament en el qual és fonamental un servei professionalitzat i de qualitat , personalitzat al màxim possible i que , a través d’ell , oferim el màxim valor als nostres clients .

Amb Praxis CRM podrà Incrementar les vendes i més:

 • Maximitzar la informació del client
 • Identificar noves oportunitats de negoci
 • Millora del servei al client
 • Processos optimitzats i personalitzats
 • Millora d’ofertes i reducció de costos
 • Identificar els clients potencials que major benefici generin per a l’empresa
 • Fidelitzar al client, augmentant les taxes de retenció de clients
 • Augmentar la quota de despesa dels clients

ANALYTICS

Praxys Analytics és una eina d’intel·ligència de negoci (Dashboard) que l’ajuda a analitzar les dades de la seva empresa, crear informes i quadres de comandament per a la presa de decisions informada.  Li permet crear i compartir fàcilment informes de gran abast en qüestió de minuts, sense l’ajuda del TI.

Praxis Analytics contribueix a millorar la gestió en les organitzacions, proporcionant als gerents informació rellevant sobre la marxa del negoci en un format intuïtiu i amb una interfície simple. Vostè analitza les dades de la manera que prefereixi, mitjançant una gran varietat de gràfics, taules dinàmiques.

CARACTERÍSTIQUES PRAXIS Analytics:

 • Importar arxius CSV,  XLS o HTML
 • Eïna per extreure dades de MS Access, SQL Server, Oracle i bases de dades MySQL i carregar el mateix en PRAXIS Analytics
 • Intuïtiva interfície per a la creació i anàlisi d’informes.
 • Analitzar visualment les dades a l’instant on line.
 • Fàcil de filtrar les dades rellevants per a un informe, de nou a través de les eines de selecció i filtratge.
 • Informes d’Drill-cap avall per veure les dades subjacents (les dades que hi ha darrere de cada llistat o gràfic).
 • Fàcil d’aconseguir (o unir-se) a dades mitjançant  taules per crear els informes necessaris.
 • Suporta l’estàndard SQL (Structured Query Language) per a consultes complexes.
 • Exportar a Excel
PRAXIS FINANCIAL

FINANCIAL

La funcionalitat del sistema abasta totes les àrees comptables de l’empresa, des de la gestió del Pla Comptable fins a la comptabilitat analítica, passant per la gestió de l’IVA, control cartera de cobraments / pagaments, remeses bancàries, balanços, informes oficials, consolidació d’empreses / exercici, gestió d’immobilitzat, intrastast, pressupostària etc.

PLA DE COMPTES

La codificació dels comptes s’ajusta completament al PGC, i és definible per l’usuari, fins a un màxim de 12 dígits. Per cada compte, es pot definir els comptes analítics associats per tal de portar la comptabilitat analítica. Així mateix es pot definir el pressupost de cada compte, per així poder portar el control pressupostari. Aquells comptes que necessiten de dades més extensos (Clients, Porveedores, Bancs, Immobilitzat), disposen de programes específics per al seu control

ASSENTAMENTS

Els apunts poden ser: Automàtics procedents d’altres processos, manuals o entrats directament. Predefinits a partir d’una plantilla definible per l’ususari. Dins de l’apartat d’apunts manuals, hi ha una sèrie d’ells que disposen de la seva pròpia operatòria per poder realitzar el assentament de forma completa (Partides, Contrapartides, IVA, càlcul de despeses, venciments, etc.) com són: Compres, vendes, cobraments i pagaments, impagats, amortitzacions.
CONTROL CARTERA I REMESES

Tots els apunts de Compres / Vendes, ja siguin automàtics o manuals, generen de forma automàtica els efectes corresponents. La gestió de la cartera, ens permet consultar els efectes pendents de pagar o cobrar amb diferents ordenacions, períodes de venciment, i separat per bancs de pagament / cobrament. Els pagaments es poden efectuar de forma automàtica amb la confecció de xecs o pagarés, així com la carta d’acompanyament. Els cobraments poden realitzar-se per mediació d’apunts manuals -això si- fent sempre referència a l’efecte, o per remesa bancària amb generació del suport necessari (Fitxer per enviament per internet, o disquet) per a l’enviament al Banc.

CONSULTES I BALANÇOS

En l’apartat de consultes cal destacar la de comptes (Major), que a part de veure la relació dels moviments, permet consultar el detall del assentament seleccionat, així com accedir a la seva modificació. Per al seguiment de la comptabilitat pressupostària es disposa de la seva consulta, amb la informació de les dades pressupostades, desviament simple i acumulat, en magnituds i en percentatges. En l’apartat de balanços a part dels clàssics (Sumes i Saldos, parcial, entre períodes, comparatius entre exercicis, etc.), hi ha altres consultes o llistats amb diferents tractaments de les dades, segons s’indiqui. La confecció de comptes d’explotació i anuals, són totalment definibles per l’usuari, donant una gran versatilitat a la informació obtinguda.