CREACIÓ NOU EXERCICI 2024 EN PRAXIS©

Introducció i consells

Llegiu atentament les instruccions abans de fer qualsevol canvi.

Els dades i els imatges que apareixen en aquesta guia són ficticis.

La vostra configuració pot tenir diferents numeracions.

No seguiu al peu de la lletra els instruccions, adapteu-els a la vostra configuració.

Els canvis de numeració han de ser realitzats per una persona responsable i tenir els permisos adequats per accedir als opcions indicades per totes els empreses.

Aquest document intenta ser una petita guia per al canvi de numeració que calç fer cada any.

ATENCIÓ:
A més, en l’actualització, els usuaris sense permís per canviar l’exercici entressin automàticament el 2024 una vegada configurat.
Si no s’actualitza, s’haurà d’entrar PC per PC amb un operador amb permisos suficients per poder canviar l’exercici a la comptabilitat i situar-s’a l’exercici corresponent al nou any.

Creació de l’exercici 2024
Creació d’exercici i generació dels basis de dades del nou exercici

MENÚ: FINANCER > FINAL D’EXERCICI > Creació de l’exercici

  1. Origen: Posar l’exercici d’origen (2023 en aquest cas)
  2. Destí: Posi el nou exercici            (2024 en aquest cas)
  3. Prémer el botó: [Crear exercici]Això crearà la base de dades per al nou exercici 2024 per a l’empresa seleccionada.

    Traspàs del pla de comptes

En Prémer el botó [Acceptar] Traspassarà tot el pla comptable al nou exercici.
En finalitzar el procés prémer el botó [Cancel·lar] per a tornar a la finestra de Crear exercici.

Traspàs de saldos

Seleccionar en origen l’origen 2023 i en destinació l’exercici 2024

Des del compte [1] Fins al compte [599]. Així els comptes d’explotació (Grups 6 i 7) quedessin en el nou exercici amb saldo inicial 0.
Prémer el botó [Traspàs Saldos]. Aquest procés incorpora els saldos finals de l’exercici 2023 com a inicials del 2024.
Es pot realitzar tantes vegades com sigui necessari, cada vegada que s’hagin fet canvis en l’exercici anterior.


Canvi d’exercici
Per treballar en l’un o l’altre exercici.

MENÚ: GENERAL > Canvi d’empresa

COMERCIAL

AVÍS:
Prèviament s’haurà d’haver creat el nou exercici FINANCER. A més, s’ha d’estar en aquest exercici, el verificarem mirant el títol de l’aplicació.

Configuració general

Per a diversos aspectes del funcionament intern del programa és necessari canviar, en COMERCIAL > ARXIU > Configuració, exercici de treball.

AVÍS:

Tal com s’indica en aquest formulari, cal que tots els usuaris reiniciïn Praxis© per a treballar correctament en el nou exercici.

Aquesta configuració s’ha de fer per a cadascun dels centres.

 

Numeració d’albarans

La numeració d’albarans, factures de comptat i tiquets s’estableix des de l’opció COMERCIAL > DIVERSOS > FACTURACIÓ I BASES > Tipus d’albarà.

En aquesta finestra podem determinar la numeració dels albarans, factures de comptat i tiquets per a cadascun dels exercicis de desitgem, de manera que segons l’any que estiguem treballant, el programa utilitzarà la numeració corresponent, podent confeccionar albarans d’exercicis anteriors conjuntament amb albarans de l’exercici actual.

Perquè amb el canvi d’any les numeracions tornin a començar des del número 1, afegirem la línia de l’any corresponent.
El camp EIX ens informa de l’any i ha d’estar indicat amb 4 dígits.
Es poden donar d’alta les numeracions per a tants anys com vulguem, tal com es mostra en el següent exemple.

AVÍS:

Aquest procés s’ha de fer per a tots els tipus de document que utilitzem i per a tots centres operatius.

Numeració de factures de crèdit
Per a modificar les numeracions de les factures de crèdit ho farem des de l’opció COMERCIAL > DIVERSOS > FACTURACIÓ I BASES > Tipus de Factura.

Addicionalment sempre podrem modificar la numeració de les factures de crèdit des de la pantalla COMERCIAL > CLIENTS > UTILITATS FACTURACIÓ > Numeració de factures just abans de fer la primera facturació del nou exercici.

AVÍS

Es recomana que abans de la primera facturació del nou exercici, els dies 15 o 31 de gener es revisi, per a evitar possibles confusions, la numeració de les factures de crèdit.

Numeració d’altres documents
La numeració de comandes de client i proveïdor, ofertes, pressupostos i altres documents del ERP es gestionen des de COMERCIAL > ARXIU > Bases.
Fer NOU > Omplir el camp empresa > Omplir el camp Centre > Omplir el camp Exercici.

Les numeracions SEMPRE s’han de revisar per a assegurar-se que no hi haurà coincidències amb anys anteriors.

AVÍS:
Si no tenim l’any indicat en la sèrie del document corresponent, MAI posarem el comptador a 1, ja que el número de document resultant per a cada any serà el mateix i podem tenir conflictes de numeracions i funcionaments anòmals del sistema.

El nombre total de dígits dels documents, en cap cas ha de superar el màxim de 9 dígits.
Un exemple vàlid per a les comandes de proveïdor seriosa CP24 en a la sèrie i 1 al número, el resultat serà CP2400001.
Aquí tenim un exemple:

Notes sobre l’inventari i el estoc

En Praxi© no es requereix realitzar cap mena de tancament de l’inventari, així podrem continuar treballant amb normalitat sense tenir en compte cap situació especial.

Que passarà el dia 2 de gener?

El dia 2 de gener, es detectarà que l’exercici actual no coincideix amb el del programa i mostrarà un avís.

L’operador en aquest moment i abans de prosseguir ha de canviar la configuració de tots els centres a l’exercici corresponent. Guardar la modificació, sortir de l’aplicació, tornar a entrar i comprovar que estem en exercici correcte.

AVÍS:
El primer operador que es trobi en aquesta situació HA DE TENIR PERMÍS per a poder fer el canvi d’exercici de treball per a cada centre, si no el canvi NO es realitzarà i pot provocar funcionaments anòmals.AVÍS:
S’han d’assegurar que realment el programa HA CANVIAT D’EXERCICI una vegada guardada la nova configuració.
Revisin que en el títol de l’aplicació està indicat l’any 2024.Això el pot fer amb l’opció COMERCIAL > ARXIU > CONFIGURACIÓ.
S’ha de canviar el camp Exercici de treball per l’any corresponent en format de 2 dígits. Tal com es mostra en la imatge següent.